Reservieren
? Nächte Book

Hotelkarte

Karte des Hotels

Kontakt

Phoenix Hotel, Landgarten, Binhu City, Zhongmiao, Hefei

Adresse: Zhongmiao antike Tempel lakeside Feuchtwald Park, Mushan Island, um Zhongmiao Stadt
Telefon: +86-551-88618999  Fax: +86-551-88618666
click and print it with you